Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bicycle

คำแปล

จักรยาน

My
son
's
wife
does
not
have
a
car
,
but
she
has
a
bicycle
.

ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน

My
son
's
wife
does
not
have
a
car
,
but
she
has
a
bicycle
.

ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน

Even
she
has
a
bicycle
.

แม้แต่เธอก็ยังมีจักรยานคันหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน