Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

between

คำแปล

ระหว่าง

The
cat
is
between
you
and
me
.

แมวตัวนี้อยู่ระหว่างคุณและฉัน

He
is
between
you
and
me
.

เขาอยู่ระหว่างคุณและฉัน

They
are
between
us
.

พวกเขาอยู่ระหว่างพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย