Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

benefits

คำแปล

The
fruit
has
many
benefits
.

ผลไม้นี้มีประโยชน์หลายอย่าง

What
are
the
benefits
of
this
system
?

อะไรคือประโยชน์ของระบบนี้

Fruit
has
many
benefits
.

ผลไม้มีประโยชน์หลายอย่าง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ benefit

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibenefitbenefittedbenefited
he/she/itbenefitsbenefittedbenefited
you/we/theybenefitbenefittedbenefited
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน