Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

benefit

คำแปล

ผลประโยชน์

These
book
are
of
benefit
to
me
.

หนังสือพวกนี้มีประโยชน์กับฉัน

These
book
are
of
benefit
to
me
.

หนังสือพวกนี้มีประโยชน์กับฉัน

I
said
it
for
your
benefit
.

ฉันพูดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน