Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

belong

คำแปล

เป็นของ

Does
the
apple
belong
to
you
?

แอปเปิ้ลลูกนี้เป็นของคุณมั้ย

Does
the
hat
belong
to
you
?

หมวกใบนี้เป็นของคุณมั้ย

He
does
not
belong
to
us
.

เขาไม่เป็นของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน