Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

before

คำแปล

ก่อน

I
saw
her
before
.

ฉันเห็นเธอมาก่อน

Before
dinner

ก่อนข้าวเย็น

Drink
before
.

ดื่มก่อน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน