Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beef

คำแปล

เนื้อวัว

I
eat
beef
.

ฉันกินเนื้อวัว

You
eat
beef
.

คุณกินเนื้อวัว

The
beef

เนื้อวัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน