Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bed

คำแปล

เตียง

My
son
wants
a
green
bed
.

ลูกชายของฉันอยากได้เตียงสีเขียว

My
son
wants
a
green
bed
.

ลูกชายของฉันอยากได้เตียงสีเขียว

They
will
sleep
in
the
same
bed
.

พวกเขาจะนอนในเตียงเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน