Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

become

คำแปล

กลายเป็น

That
girl
has
become
a
beautiful
woman
.

เด็กผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่ง

The
castle
has
become
a
private
property
.

ปราสาทหลังนี้ได้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

He
has
become
a
bad
person
.

เขาได้กลายเป็นคนไม่ดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน