Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beauty

คำแปล

ความสวย

She
has
a
simple
beauty
.

เธอมีความสวยที่เรียบง่าย

Beauty
is
not
everything
.

ความสวยไม่ใช่ทุกสิ่ง

She
is
a
beauty
.

เธอสวย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน