Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beat

คำแปล

ทุบ, ตี

He
beat
someone
else
yesterday
.

เขาได้ทุบคนอื่นเมื่อวาน

He
beat
his
brother
.

เขาทุบพี่ชายของเขา

She
beat
me
.

เธอตีฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน