Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beach

คำแปล

ชายหาด

She
plays
with
you
at
the
beach
.

เธอเล่นกับคุณที่ชายหาด

I
will
walk
to
the
beach
.

ฉันจะเดินไปที่ชายหาด

I
am
at
the
beach
.

ฉันอยู่ที่ชายหาด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน