Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

battles

คำแปล

การต่อสู้

Life
is
full
of
battles
.

ชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน