Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

battery

คำแปล

แบตเตอรี่

I
need
a
battery
.

ฉันต้องการแบตเตอรี่อันหนึ่ง

My
dad
has
the
battery
.

พ่อของฉันมีแบตเตอรี่อันนี้

The
battery

แบตเตอรี่

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย