Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bathroom

คำแปล

ห้องน้ำ

We
want
a
white
bathroom
.

พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว

We
want
a
white
bathroom
.

พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว

Sorry
,
where
is
the
bathroom
?

ขอโทษครับ ห้องน้ำอยู่ตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน