Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bar

คำแปล

บาร์

My
father
has
a
bar
.

คุณพ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

My
father
has
a
bar
.

คุณพ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

My
dad
has
a
bar
.

พ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน