Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bank

คำแปล

ธนาคาร

I
go
to
the
bank
.

ฉันไปที่ธนาคาร

1 ความคิดเห็น

I
go
to
the
bank
.

ฉันไปที่ธนาคาร

1 ความคิดเห็น

I
work
at
the
bank
.

ฉันทำงานที่ธนาคาร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน