Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ball

คำแปล

ลูกบอล

That
is
a
ball
.

นั่นคือลูกบอลลูกหนึ่ง

This
is
a
ball
.

นี่คือลูกบอลลูกหนึ่ง

I
have
a
ball
.

ฉันมีลูกบอลลูกหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน