Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

backpack

คำแปล

กระเป๋าเป้

I
like
your
black
backpack
.

ฉันชอบเป้สีดำของคุณ

What
color
is
your
backpack
?

เป้ของคุณสีอะไร

I
like
your
backpack
.

ฉันชอบเป้ของคุณ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย