Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

baby

คำแปล

เด็กทารก

The
baby
eats
an
apple
.

เด็กทารกคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

She
is
a
baby
.

เธอคือเด็กทารกคนหนึ่ง

A
baby

เด็กทารกคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน