Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

away

คำแปล

ไกลจาก

He
takes
me
away
from
here
.

เขาพาฉันไปจากที่นี่

Please
go
away
!

กรุณาไปให้พ้น

I
am
away
.

ฉันไม่อยู่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน