Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

award

คำแปล

รางวัล

The
award

รางวัล

This
novel
won
many
awards
.

นิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย

He
won
many
awards
.

เขาได้รับรางวัลมากมาย

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย