Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

avoid

คำแปล

หลีกเลี่ยง

I
need
to
avoid
sugar
.

ฉันจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาล

I
do
not
avoid
you
.

ฉันไม่ได้หลีกเลี่ยงคุณ

He
wants
to
avoid
me
.

เขาอยากหลีกเลี่ยงฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน