Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

avenue

คำแปล

ถนน, ถนนใหญ่, ลู่ทาง

We
live
on
the
same
avenue
.

พวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน

They
live
on
the
same
avenue
.

พวกเขาอยู่บนถนนเดียวกัน

We
live
on
the
same
avenue
.

พวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน