Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

available

คำแปล

มีอยู่

This
training
is
available
to
all
.

การอบรมนี้สำหรับทุกคน

He
is
not
available
at
the
moment
.

ตอนนี้เขาไม่ว่าง

You
are
not
available
.

คุณไม่ว่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน