Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

aunts

คำแปล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน