Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

aunt

คำแปล

น้า, อา, ป้า

She
runs
with
my
aunt
.

เธอวิ่งกับป้าของฉัน

2 ความคิดเห็น

She
runs
with
my
aunt
.

เธอวิ่งกับป้าของฉัน

2 ความคิดเห็น

I
eat
with
my
aunt
.

ฉันกินข้าวกับป้าของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย