Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

audience

คำแปล

ผู้ฟัง

We
know
the
audience
.

พวกเรารู้จักผู้ฟังคนนี้

My
audience

ผู้ฟังของฉัน

The
audience

ผู้ฟัง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน