Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attitude

คำแปล

ท่าที, ทัศนคติ

I
do
not
like
his
daughter
's
attitude
.

ฉันไม่ชอบทัศนคติของลูกสาวของเขา

I
do
not
like
his
daughter
's
attitude
.

ฉันไม่ชอบทัศนคติของลูกสาวของเขา

My
attitude
has
changed
.

ทัศนคติของฉันได้เปลี่ยนไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน