Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attention

คำแปล

ความสนใจ, การเอาใจใส่

I
have
not
paid
attention
to
my
wallet
.

ฉันไม่ได้ระวังกระเป๋าเงินของฉัน

They
never
pay
any
attention
to
me
.

พวกเขาไม่เคยให้ความสนใจฉันเลย

They
pay
attention
to
the
window
.

พวกเขาสนใจหน้าต่างบานนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน