Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attempt

คำแปล

ความพยายาม

My
attempt

ความพยายามของฉัน

3 ความคิดเห็น

My
attempt

ความพยายามของฉัน

3 ความคิดเห็น

My
attempt

ความพยายามของฉัน

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน