Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

assumes

คำแปล

He
assumes
that
his
friends
are
here
.

เขาสมมติว่าเพื่อนๆของเขาอยู่ที่นี่

She
assumes
that
we
are
wrong
.

เธอสมมติว่าพวกเราผิด

She
assumes
.

เธอสมมติ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ assume

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iassumeassumed
he/she/itassumesassumed
you/we/theyassumeassumed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน