Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

assume

คำแปล

สันนิษฐาน, สมมุติ, ทึกทัก

We
are
going
to
assume
that
his
son
sleeps
.

พวกเราจะสันนิษฐานว่าลูกชายของเขาเข้านอน

We
are
going
to
assume
that
she
drank
.

พวกเรากำลังจะสันนิษฐานว่าเธอได้ดื่ม

He
is
going
to
assume
I
am
happy
.

เขาจะสันนิษฐานว่าฉันมีความสุข

การผันคำกริยาทั้งหมดของ assume

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iassumeassumed
he/she/itassumesassumed
you/we/theyassumeassumed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน