Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

as

คำแปล

เช่น

You
are
as
red
as
a
tomato
!

คุณแดงเท่ากับมะเขือเทศ

1 ความคิดเห็น

He
is
red
as
a
tomato
.

เขาแดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ

5 ความคิดเห็น

She
is
as
beautiful
as
her
mother
.

เธอสวยเท่ากับคุณแม่ของเธอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน