Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

article

คำแปล

บทความ

I
read
an
article
in
the
newspaper
.

ฉันอ่านบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์

That
article
is
interesting
.

บทความนั้นน่าสนใจ

This
article
is
interesting
.

บทความนี้น่าสนใจ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย