Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

article

คำแปล

บทความ

I
read
an
article
in
the
newspaper
.

ฉันอ่านบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์

I
read
an
article
in
the
newspaper
.

ฉันอ่านบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์

That
article
is
interesting
.

บทความนั้นน่าสนใจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน