Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

art

คำแปล

ศิลปะ

I
study
art
history
.

ฉันเรียนประวัติศาสตร์ของศิลปะ

The
art

ศิลปะ

I
study
art
history
.

ฉันเรียนประวัติศาสตร์ของศิลปะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน