Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

arrive

คำแปล

ถึง

They
arrive
at
the
restaurant
.

พวกเขามาถึงร้านอาหาร

I
arrive
at
the
restaurant
.

ฉันมาถึงร้านอาหาร

I
arrive
at
the
zoo
.

ฉันมาถึงสวนสัตว์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ arrive

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iarrivearrived
he/she/itarrivesarrived
you/we/theyarrivearrived
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน