Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

arrest

คำแปล

การจับกุม

The
woman
is
under
arrest
.

ผู้หญิงคนนี้อยู่ภายใต้การจับกุม

Is
he
under
arrest
?

เขาอยู่ภายใต้การจับกุมมั้ย

You
are
under
arrest
.

พวกคุณอยู่ภายใต้การจับกุม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน