Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

around

คำแปล

ประมาณ, รอบ

I
write
around
a
book
per
year
.

ฉันเขียนหนังสือประมาณหนึ่งเล่มต่อปี

I
have
around
ten
friends
.

ฉันมีเพื่อนประมาณสิบคน

We
travel
around
Europe
.

พวกเราเที่ยวรอบๆยุโรป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน