Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. army

army

คำแปล

กองทัพบก

He
was
in
the
army
for
thirty
years
.

เขาอยู่ในกองทัพบกมาสามสิบปี

He
was
in
the
army
for
thirty
years
.

เขาอยู่ในกองทัพบกมาสามสิบปี

His
mother
is
in
the
army
.

คุณแม่ของเขาอยู่ในกองทัพบก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน