Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

arm

คำแปล

แขน

The
dress
costs
an
arm
and
a
leg
.

ชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่

The
dress
costs
an
arm
and
a
leg
.

ชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่

There
is
blood
on
my
arm
.

มีเลือดอยู่บนแขนของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน