Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

area

คำแปล

พื้นที่

The
area
of
the
house

พื้นที่ของบ้านหลังนี้

The
area
of
the
house

พื้นที่ของบ้านหลังนี้

It
is
my
area
.

มันคือพื้นที่ของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน