Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

are

คำแปล

You
are
a
boy
,
I
am
a
man
.

คุณเป็นเด็กผู้ชาย ผมเป็นผู้ชาย

1 ความคิดเห็น

You
are
a
woman
and
I
am
a
man
.

คุณเป็นผู้หญิงและผมเป็นผู้ชาย

2 ความคิดเห็น

You
are
a
girl
.

คุณเป็นเด็กผู้หญิง

4 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน