Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

architect

คำแปล

สถาปนิก

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก

The
architect
is
my
uncle
.

สถาปนิกคือลุงของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน