Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appointment

คำแปล

การนัดหมาย, การแต่งตั้ง

I
have
an
appointment
with
him
at
six
.

ฉันนัดเขาตอนหกโมง

I
have
an
appointment
with
him
at
six
.

ฉันนัดเขาตอนหกโมง

You
have
an
appointment
with
her
today
.

คุณนัดเธอวันนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน