Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

apply

คำแปล

สมัคร, นำไปใช้

They
are
going
to
apply
to
the
restaurant
.

พวกเขากำลังจะสมัครที่ภัตตคารนั่น

We
are
going
to
apply
for
an
award
.

พวกเรากำลังจะสมัครเพื่อรางวัล

The
judge
is
going
to
apply
the
law
.

ผู้พิพากษากำลังจะใช้กฏหมาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน