Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

application

คำแปล

การประยุกต์, การสมัคร, การใช้งาน

That
is
my
application
.

นั่นคือการประยุกต์ของฉัน

1 ความคิดเห็น

That
is
my
application
.

นั่นคือการประยุกต์ของฉัน

1 ความคิดเห็น

I
write
my
name
on
the
application
.

ฉันเขียนชื่อของฉันบนใบสมัคร

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย