Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anywhere

คำแปล

ที่ไหนก็ตาม

My
daughter
reads
anywhere
.

ลูกสาวของฉันอ่านได้ทุกที่

My
son
eats
anywhere
.

ลูกชายของฉันกินได้ทุกที่

Cats
sleep
anywhere
.

แมวนอนได้ทุกที่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน