Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anything

คำแปล

อะไรก็ได้

He
eats
anything
but
meat
.

เขากินอะไรก็ได้ยกเว้นเนื้อสัตว์

I
do
not
have
anything
in
my
bag
.

ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน

Do
you
have
anything
cheaper
?

คุณมีอะไรถูกกว่านี้มั้ย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน